1.GENERELT

1.1 Trailere ejet af Hobie Cat Fleet 333 er som udgangspunkt hjemmehørende på Middelfart Lystbådehavn.

Dette kan fraviges ved bestyrelsesbeslutning, såfremt aktiviteter og forventet forbrugsmønster taler herfor.

Det er en forudsætning for udstationering af en trailer, at der
på lokationen kan udpeges et medlem, som vil påtage sig ansvaret for opsyn med traileren.

1.2 Kun medlemmer i Hobie Cat Fleet 333 har ret til at benytte fleetens trailere.

1.3 Trailere må kun benyttes efter forudgående reservation hos den af bestyrelsen udpegede
trailer-koordinator. Reservationer prioriteres i den rækkefølge, de kommer ind.

Reservation på en samlet brugsperiode ud over 14 dage (f.eks. til ferie) skal ske mindst 2 må neder før med henblik på godkendelse af bestyrelsen.

2.ANVENDELSE

2.1 Trailere må kun anvendes til transport af flerskrogsfartø jer, grej til disse, campinggrej samt det grej, der normalt medbringes ved deltagelse i kapsejladser.

2.2 Bruger er ansvarlig for:

  • at traileren ikke kommer i saltvand
  • at afholde udgifter til udbedring af selvforskyldte skader på traileren
  • at det transporterede til enhver tid er forsvarligt fastgjort
  • at transporten sker inden for rammerne af færdselsloven
  • at det til traileren hørende tovværk o.l. er komplet ved aflevering
  • at traileren afleveres i rengjort stand
  • at eventuelle fejl og mangler meddeles til trailer-koordinatoren eller et bestyrelsesmedlem.

2.3 Trailere skal altid parkeres på anviste plads i Middelfart Lystbådehavn eller en evt. udstationerings-lokation efter benyttelse, med mindre andet er aftalt med trailer-koordinatoren

3.ØKONOMI

3.1 Til dækning af driftsomkostninger og hensættelser skal bruger betale det af bestyrelsenfastsatte brugsgebyr pr. transport. Dette gebyr skal erlægges forud, med mindre andet er aftalt.

3.2 Som hovedprincip vil kun bestemmelsesstedets placering i den af bestyrelsen definerede områdeinddeling danne grundlag for beregning af brugsgebyret for en transport.

4. FORSIKRING

4.1 Hobie Cat Fleet 333’s trailere er ikke kaskoforsikrede. Ansvarsforsikring skal dækkes af det trækkende køretøj.

5. SANKTIONER

5.1 Overtrædelse af dette regulativ eller misbrug af trailere i forbindelse med anvendelse kan medføre fortabelse af retten til at benytte Hobie Cat Fleet 333’s trailere.

——- oOo ——-

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. januar 1989.

Ændret på bestyrelsesmøde den 8. november 1991.

Ændret på bestyrelsesmøde den dd . mmmm 2016.

BESTYRELSEN

Gennemse andre Fleet 333 Sider