Referater og vedtægter

Referat af Generalforsamling i Hobie Cat Fleet 815 i Skovshoved, lørdag den 14. november 2015

 

1) Erik Christensen valgtes til referent

 

2) Formandens beretning

Claus Engelsen gennemgik årets begivenheder:

Årets første del havde for Skovshoved sejlernes vedkommende været præget af den midlertidige flytning til Hellerup Havn.   VI havde oplevet diverse forviklinger, bla . i forbindelse med rengøring  i omklædningsrum samt mindre heldige påfund fra arkitekten for det nye havnebyggeri i Skovshoved.

 

Der blev i foråret afholdt end Træningslejr i Skovshoved med Daniel Bjørnholt som meget kompetent træner.

 

Sjælland Rundt på Indersiden (SRIP) var blevet åbnet for deltagelse af Hobiecats, ikke mindst ved Frederikssund Hobiernes medvirken. 12 Både havde deltaget i arrangementet, der omtales som en klar succes, der forventes også at få mange deltagere i 2016.

 

Tre tursejladser havde fundet sted: en fællestur med tre Kastrup både og tre Skovshoved både, med kakao i Kastrup, samt ture til Ven og til Saltholm.

 

I Skovshoved havde man deltaget i Torsdagssejladser, 2-3 sejladser hver gang, to klasser Knarr-både og Hobie 16.

 

Der var deltagelse af et betydeligt antal danske både ved EM på Gardasøen, herunder også fra Fleet 815. (Det nævnes at danske sejlere hjembragte flere medaljer end  ved noget andet tidligere EM)

 

Årets Ugly Cup måtte desværre aflyses på grund af mangelende tilmeldinger. En af årsagerne var formentlig at tidspunktet (i august) kolliderede med stævner i Tyskland, som havde højere prioritet hos sejlere fra den anden side af Storebælt.

 

To ”bytte-båd” arrangementer i Skovshoved var begge blevet aflyst, det ene pga. for lidt vind og det andet p.g.a. for meget vind.

 

Den traditionelle kapsejladssæsonafslutning, Harboe Cup, havde haft Fleet 815-deltagere fra både Frederikssund, Kastrup, Skovshoved og Hornbæk, og i øvrigt haft fremragende vejr, næsten som på sommerdage.  Dansk Sejlunions Ungdoms-talent koodinator, Jan Christiansen, havde fungeret som træner  under stævnet for 29er og Hobie 16 SPI – på foranledning af Sejlunionen.  Det må siges at være en glædelig udvikling at sejlunionen således øgende sin interesse/focus på klassen.  (Jan Christiansen gennemgik begge morgener aktuelle vind- og strømforhold ud fra et taktisk synspunkt inden vi gik på vandet, og man kunne få kommentarer ude på vandet og efter sejladserne.)

 

Formanden gav udtryk for, at der burde være en stærkere kommunikation mellem fleetens ”underafdelinger”  (Skovshoved, Kastrup, Frederikssund, Hornbæk), end det havde været tilfældet i løbet af det forløbne år. Facebooksiden og bloggen var alene blevet benyttet af sejlere fra Skovehoved og fra Hornbæk.  Dette blev mere indgående diskuteret under ”Eventuelt”.

Anders Graversen havde stillet (i en RIB) op til arrangementer med ungdomssejlere i Skovshoved/ Juniorafdelingen, hvor disse kunne prøve at sejle Hobie under passende vejledning.  Desværre have vejrforholdene ikke være til. Dette forsøges gennemført i 2016.

 

Lørdagssejladserne i Skovshoved henover vinteren forventes at forløbe uden den store forbindelse med Det Olympiske Center, dvs. vi skal selv sørge for bane + start. Sejlere fra Hornbæk, Kastrup og Frederikssund er naturligvis  velkomne  til at deltage i disse.  Den til ISAF VM (YSWC) udtagne besætning i flerskrogsdisciplinen, Cille Smedegaard og Jeppe Rørholm Borch, er med på Fleetens Facebook-gruppe, og er derfor orienterede om vores sejltider, og havde været på vandet fra tid til anden i deres SL 16.

 

De tre fleetbåde havde sammenlagt ikke været benyttet så flittigt som den foregående sæson, til gengæld bød formanden velkommen til en række nye sejlere med baggrund i SKS ”Sejlcenteret”, der er begyndt at sejle i bådene i efterårssæsonen.

 

Formandens beretning godkendtes.

 

  1. Årets regnskab.

Kassereren, Ulrik Engelsen,  fremlagede årsregnskabet. Der havde været et lille overskud på 370 kr. Der stod ca. 18000 kr på kontoen.

Ulrik pointerede at vi at vi havde været tilbageholdende med at bed SKS om penge til vedligeholdelse af trailere eller både, da vi havde været lidt forsinkede i opkrævningen af trailerleje, som vi jo skal sende videre til SKS.

 

Fremtidige køb/investeringer blev kortvarigt diskuteret:  Der er snart behov for en ny spiler til en af fleetbådene , og diverse dele til renovering af trailere,  det sidste måske 4-5000 Kr.

 

Regnskabet godkendtes.

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået ”harmoniseret”, således at skippere og gaster betaler det samme. Begrundelsen for dette er at DHCA på næste generalforsamling forventes at revidere medlemsstrukturen, på baggrund af at det voksende antal klubbåde, hvis besætninger typisk sejler både som gaster og skippere.

Følgende blev vedtaget:

Kategori A, skippere/bådejere        275 kr  (uændret)

Kategori B, gaster                              275 kr  (hævet fra 250 kr)

Kategori AJ, Juniorskippere              200 kr (sænket fra 225 kr)

Kategori BJ, Juniorgaster                  200 kr  ( hævet fra 175 kr)

Kategori C, supporter                        110 kr  (uændret)

Kategori D, husstandsstøttemedl.  110 kr   (uændret)

 

 

  1. Valg af formand.

Claus Engelsen genvalgtes som Fleetformand.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ulrik Engelsen og Erik Christensen genopstillede som kasserer og bestyrelsesmedlem, og genvalgtes.

Katrine Bertelsen genopstillede ikke. Hun havde forinden udtrykt sin utilfredshed med at generalfor-samlingen blev kombineret med sejladsarrangement (som dog aflystes p.ga. for meget vind). Dette kunne frygtes at tage noget af koncentrationen væk fra de ting der skulle diskuteres eller besluttes. En generalforsamling på en hverdagsaften hvor der ikke var andet på dagsordenen havde været bedre.

 

  1. Program for aktiviteter i vintersæsonen og sommersæsonen 2016

Træningslejr i april 2016, oprindeligt i Hornbæk, det kunne dog være at man her ville få travlt med udarbejdelsen af planer for afholdelsen af et eventuelt HC16 EM i 2017.

 

En ”Havnedag” i Skovshoved,  hvor der udføres vedligeholdelse af fleet-bådene (og øvrige båd) , samt oprydning i containeren.

 

Der forslås en Ugly Cup, der kun varer én dag, men med god forplejning etc. I håb om at tiltrække (nye) sejlere der er usikre overfor stævnedeltagelse.

 

Sjælland Rundt på Indersiden 2016 er fastlagt til 18-19 juni.

 

Der var problemer omkring DM, hvor SKS ellers har meldt sig som arrangør den 10–11 september. Dette kollidere desværre med Tysk mesterskab, der vil tiltrække nogle danske sejlere. Weekenderne før og efter er der henholdsvis Dragon Gold Cup  i Skovshoved og ØRC. Det sidste involverer alle ”hjælpere” på Øresund. Sagen er uafklaret, og diskuteres videre i DHCA´s bestyrelse.

 

Datoer  for ”Bytte-båd-dage” i Skovshoved skal fastsættes snarest muligt. Bestyrelsen kontakter Sejlcenteret/Maiken om dette.

 

Andet:

Sikkerhed ved vintersejlads. Man enedes om at indføre, at der ved vintersejlads er krav om at man medbringer mobiltelefon, samt at der altid skal være minimum 2 både på vandet.

 

Fleetbådene har kun ansvarsforsikring, dvs der er ingen forsikring der dækker alvorlige skader på bådene generelt. Bestyrelsen skal diskutere dette forhold med Skovshoved Sejlklub ikke mindst i relation til forhåbentligt voksende antal personer fra ”Sejlcenteret” , der sejler i bådene.

 

 

  1. Gennemgang af DHCA´s nye hjemmeside v. Anders Graversen.

Anders demonstrerede den nye DHCA hjemmeside, der var lagt materiale fra den gamle side ind i det nye system. Adminstrator adgang var givet til Fleetformændene. Alle opfordres til at komme med input.

Der mangler stadig en mulighed for at gemme ”arkivmateriale” , såsom gamle resultatlister og billeder, men det vil der blive arbejdet på i DHCA regi.

Hjemmesiden er klassens ansigt ud ad til, men skal derudover være dét sted hvor man kan finde oplysninger/dokumenter af mere permanent karakter, f.eks. årskalender, vedtægter, klasseregler, trimguides osv.

Herudover har DHCA en Facebook gruppe, og Fleet 815 har en Facebook gruppe. Disse bruges fortsat til løbende kommunikation mellem medlemmerne om nært forestående aktiviteter og lignende.

Det blev nævnt at man kunne have telefon/E-mail-lister liggende på hjemmesiden, ikke bare for Fleet 815, men for alle fleeterne, ikke mindst for at lette kommunikationen mellem medlemmerne på tværs af Storebælt. Der syntes dog at være stemning for at dette burde være med password-beskyttelse.

 

  1. Eventuelt.

Claus E. bemærkede at det havde været skuffende at kun Skovshoved og Hornbæk sejlere havde lagt noget ud på Fleetens Facebook gruppe – Ingen fra Kastrup eller Frederikssund havde benyttet denne mulighed.  Dette ville ellers være en fin mulighed for at koordinere aktiviteter, få indblik i hinandens aktiviteter og måske få et større antal deltagere ved diverse lokale arrangementer.  Formanden kontakter Kastrup og Frederikssund for at diskutere dette nærmere.  I forlængelse heraf foreslog Erik C at vi fremover lader Fleetgeneralforsamlingen gå på omgang mellem Kastrup, Frederikssund Skovhoved (og eventuelt Hornbæk), fremfor altid at lade dem foregå i Skovshoved.

 

En ny sejler, Carsten, fortalte at han havde savnet en beskrivelse af hvordan man rent faktisk kommer ind i systemet for sejlads , dvs en nedskrevet plan/manual  for hvordan man kommer i gang. Den kan bl.a. beskrive: Har man egen båd, eller vil man sejle i fleetbådene , er man til kapsejlads eller ikke, er man til meget eller lidt kapsejlads, og hvem kan man mest hensigtsmæssigt kontakte  alt efter hvad svaret på dette er? Hvilke stævner er det nemt at deltage i? Er man tilknyttet en bestemt båd osv. osv.

 

Hvis der deltager ungdomssejlere ved træning , f.eks., lørdage om vinteren, er det givetvis vigtigt at det hver gang defineres hvad der skal foregå inden man tager på vandet :  Sejler man på en bane eller ej?, sejler man ikke på en bane, hvad skal der så ske- f.eks. træne vendinger eller bomninger, farttræning eller noget tredje?

 

Om diskussionen af hvad vi kan gøre for at få flere ud at sejle kapsejlads kan opsummeres:

*Det forsøges at holde et éndagsstævne, i håb om at dette virker lettere tilgængeligt for det ret store antal

sejlere der synes at være som ikke deltager i stævner, herunder unge sejlere i Kastrup og Frederikssund.

*Anders G. Laver et nyt arrangement med juniorerne i SKS i 2016, for at forsøge at rekruttere sejlere i

Skovshoved.

*Forbedret kommunikation mellem Kastrup, Frederikssund og Skovshoved.

*Holde struktur på træningsaktiviteter.

*Træningslejre skal (også) rumme elementære ting, hvis der deltager mindre øvede sejlere.

 

 

 

 

Diverse:

Forslag om kodelås på containeren fremfor nøgler: Her var problemet at forsikringsselskaberne ikke godkender dette, dvs. får man f.eks. stjålet sine sejl er der ingen dækning. Det besluttedes at fortsætte med nøgler.

Mikis M. vil kigge på mulighederne for at lave lys, samt luftcirkulation i containeren ved hjælp af et solcelle/batterisystem.

Stine kunne skaffe et gammelt Lasersejl, der kan ophænges mellem vores container og nabocontainere for at lave et område hvor man kan stå i tørvejr ved dårligt vejr.

Det forlød at en ”ny” brugt container kan købes for priser ned til 5000 kr.

 

Referent: Erik Christensen